Polskie Domy Drewniane SA.

Środa Śląska - biurowiec

 

Warszawa, dnia 16.05.2022 r.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM

 

 

Szanowni Państwo,

Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna (PDD S.A.) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181A (02-222 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000801568, posiadająca NIP 7010913177, REGON: 382778918, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu oraz budowę zaplecza biurowego budowy („biurowiec”), dotyczącego Inwestycji zlokalizowanej w miejscowości Środa Śląska – Miasteczko Winna Góra na działce 2/18, obręb 3, realizowanej w ramach projektu „Miasto z klimatem” pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

1. ZAKRES OFERTY

Poniżej wyszczególniono zakres prac będących przedmiotem umowy:

A) Przygotowanie inwestycji
 1. Oczyszczenie terenu z roślinności, w tym wycięcie drzew i krzewów z karpowaniem, na które nie jest wymagana zgoda urzędowa wraz z wywiezieniem, a także przygotowanie nieruchomości do ewentualnej wizyty przedstawicieli urzędu celem oceny kosztów opłaty administracyjnej/nasadzeń zastępczych (jeśli będzie to wymagane). Do zakresu prac będzie należało wycięcie drzew z karpowaniem, wchodzących w kolizję z planowanym budynkiem i parkingiem (ilości na podstawie decyzji administracyjnej, którą GW uzyska na podstawie stosownego pełnomocnictwa - w uzyskaniu decyzji przez GW będzie brał czynny udział przedstawiciel Inwestora),
 2. Wystąpienie do gestorów sieci, uzyskanie przyłączy tymczasowych na czas budowy,
 3. Wykonanie Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego, w tym dokumentacji projektowej i warsztatowej niezbędnej do wykonania Robót,
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury uzbrojenia terenu łącznie z przyłączami oraz dokonania Zgłoszeń do właściwych gestorów sieci, jeśli takie są niezbędne. W zakresie sieci elektroenergetycznej wykonanie projektu sieci i przyłączy będących z zakresie Tauron Dystrybucja, celem dotrzymania umownych terminów realizacji,
 5. Przeprowadzenie analizy dokumentacji pod kątem dostosowania rozwiązań projektowych celem zdobycia certyfikatu, a także dostosowania konstrukcji do montażu instalacji OZE,
 6. Nadzór autorski w zakresie projektów, świadczony od dnia rozpoczęcia Robót Budowlanych do momentu uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie,
 7. Wykonanie elementów prefabrykowanych ścian, stropów i dachu oraz zabezpieczenie ich przed wpływem oddziaływania atmosferycznego, wraz z transportem na Teren Inwestycji (jeśli zostanie dobrana taka technologia budowy obiektu),   
 8. Zabezpieczenie terenu budowy i biura budowy przed dostępem osób trzecich,
 9. Zapewnienie biura budowy (ogrzewanego i klimatyzowanego) z salą konferencyjną i miejscem dla Inspektorów Nadzoru.
B) Prace budowlane
 1. Wykopy pod fundamenty, wymiana gruntu i wykonanie fundamentów niepołączonych trwale z gruntem,
 2. Rozładunek i montaż elementów prefabrykowanych na przygotowanym fundamencie, 
 3. Wykonanie czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zgodnych z załączonymi standardami inwestycji,
 4. Dostawa i montaż urządzeń pompy ciepła oraz pozostałych elementów c.o. wraz z rozruchem pompy,
 5. Przeprowadzenie 2 prób szczelności budynku (1. przed montażem przedścianek i szachtów, 2. po montażu przedścianek i szachtów), badań akustyki, charakterystyka energetyczna budynku (z badaniami termowizyjnymi), a także pozostałych badań wszystkich instalacji wbudowanych na inwestycji, w obecności przedstawicieli Inwestora,
 6. Wykonanie wszystkich prac wykończeniowych biurowca zgodnie z załącznikiem nr 3,  wykonanie mieszkania pokazowego zgodnie ze standardem "pod klucz" oraz aranżacją i specyfikację materiałów i sprzętów ujętą w załączniku nr 4. Prace wykończeniowe nie zawierają wyposażenia ruchomego biurowca takiego jak biurka, krzesła,  
 7. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,
 8. Przeprowadzanie wszystkich niezbędnych odbiorów. Czynny udział przy odbiorze budynku biurowego w obecności przedstawicieli Inwestora,
 9. Uzgodnienie z Inwestorem Instrukcji Użytkowania Biurowca i przygotowanie1 kompletu w wersji papierowej i elektronicznej,
C) Prace na terenach zewnętrznych  
 1. Wykopy pod instalacje oraz wykonanie przyłączy do budynków,
 2. Wykopy pod drogę, chodnik i parkingi oraz wykonanie pozostałych nawierzchni utwardzonych,
 3. Pozostałe prace ziemne związane z profilowaniem terenu, remediacją gruntów oraz wywozem gruntów,
 4. Wykonanie ogrodzenia terenu biurowca zgodnie z PZT,  
 5. Wykonanie nasadzeń zastępczych, a także zagospodarowanie zieleni, zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora projektem zieleni wykonanym na podstawie wytycznych do Umowy, 
 6. Wykonanie lokalnych zbiorników wody opadowej zgodnie ze Standardami,
 7. Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci, przyłączy, dróg, budynków oraz naniesienie jej na mapy.

 

Przekazana dokumentacja nie ogranicza zakresu prac, jeśli potrzeba ich wykonania wynika z zasad najnowszej wiedzy technicznej, Prawa Budowlanego, odpowiednich przepisów i norm lub przeznaczenia. Wynagrodzenie powinno zawierać zakres wykonania kompletnego projektu sieci uzbrojenia terenu.

Wynagrodzenie za poszczególne prace powinno zostać zestawione w formie oferty, w miarę możliwości podzielonej na mniejsze części (np. zakresy przedstawione powyżej) lub oferty na podstawie kosztorysu wykonanego w programie do kosztorysowania (wraz z kosztorysem). 

Oferent ma przygotować generalny harmonogram realizacji inwestycji zbliżony lub tożsamy z zakładanymi terminami realizacji prac stanowiących Załącznik nr II.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest posiadanie konstruktora oraz kierownika budowy z doświadczeniem przy nadzorze/projektowaniu co najmniej dwóch Inwestycji mieszkalnych lub użyteczności publicznej w technologii drewnianej szkieletowej/panelowej o łącznej wartości powyżej 500 000,00 zł. Łącznie ze składem zespołu oferent prześle informacje na temat zrealizowanych inwestycji w konstrukcji drewnianej szkieletowej/panelowej projektowanych i zrealizowanych przez poszczególnych członków przedstawicieli Wykonawcy. Wskazane jest, żeby oferent przesłał minimum 2 listy referencyjne dla budynków mieszkalnych podobnego typu (konstrukcja drewniana szkieletowa/ panelowa).

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej. Osobą przesyłającą powinna być osoba upoważniona do reprezentowania oferenta. Koszty opracowania oferty ponosi oferent.

 

2. DOKUMENTACJA OFERTOWA

Zaproszenie do złożenia oferty zawiera następujące załączniki:

I. Projekt Architektoniczno-Budowlany,

II. Zakładane terminy realizacji prac,

III. Standard wykończenia mieszkania,

IV. Standard wykończenia biurowca,

V. Opinia geotechniczna,

VI. Projekt biurowca w formacie .ifc.

 

3. TERMINY REALIZACJI

Planowane rozpoczęcie prac:

04.07.2022 r.

Planowane zakończenie prac:

30.11.2022 r.

 

4. WARUNKI FINANSOWE

I. Faktura powinna zostać wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

II. Płatność przelewem w terminie 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury.

III. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

IV. Uzgodnione w Umowie wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i nie będzie waloryzowane.

 

5. POLISA UBEZPIECZENIOWA

Oferent oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim wynikających z działalności GW, na dowód czego oferent prześle z ofertą do PDD S.A. do wglądu kopie oryginału polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodami opłacenia składek. Na prośbę GW możliwe jest przesłanie wytycznych dotyczących ubezpieczeń OC i CAR/EAR. 

 

6. ZAKRES OFERTY

I. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać do dnia 15.06.2022 r. do godz. 17.00 na adres e-mail: biuro@pddsa.com.pl z tytułem w wiadomości "Ogłoszenie o przetargu Środa Śląska - biurowiec".

II. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową zoptymalizowaną kosztowo (która pozwoli uzyskać prawomocne Pozwolenie na Użytkowanie Inwestycji/Zgłoszenie Inwestycji do właściwych organów Nadzoru Budowlanego) i harmonogram realizacji prac projektowych,  jeśli różni się on od założonego. Ponadto informację o proponowanej długości okresu gwarancyjnego, jeśli jest dłuższy niż wymagany w postępowaniu oraz oświadczenie o posiadanym doświadczeniu projektantów/kierownika budowy w nadzorze/budowie podobnych obiektów.

Cena i wynagrodzenie całkowite muszą być podane w polskich złotych z uwzględnieniem ceny netto i brutto, zawierająca także koszty ogólne, podatki, cła, zysk i inne pozostałe koszty.

III. Dodatkowe obowiązkowe dokumenty:

- wypis z KRS/zaświadczenie CEiDG,

- aktualnie obowiązująca polisa OC i OC projektanta.

IV. Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie być brane pod uwagę. Decyzje w tej sprawie podejmuje PDD S.A.

V. Zamawiający ma prawo przedłużyć termin składania ofert.

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT

I. 60 % - wynagrodzenie za wykonane prace projektowe i budowlane,

II. 20 % - termin wykonania prac projektowych i budowlanych,

III. 15 % - doświadczenie GW, w projektowaniu i realizacji Inwestycji Budowlanej podobnego typu (szkieletowa/panelowa) na rynku lokalnym,

IV. 5 % - okres gwarancji powyżej 60 miesięcy (za każde 12 msc – 1%)

Oferty zawierające rażąco niskie ceny lub rażąco wysokie mogą nie być brane pod uwagę.

 

8. OCENA OFERT

I. Otwarcia i analizy ofert dokonuje POLSKIE DOMY DREWNIANE Spółka Akcyjna pod nieobecność oferenta.

II. PDD S.A. zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego lub unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn w każdym czasie przed jego rozstrzygnięciem.

 

9. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta jest nieodwołalnie wiążąca dla Oferenta przez okres 1 miesiąca od daty złożenia oferty wyznaczonej w zapytaniu tj. do dnia 15.07.2022.

 

10. INNE WARUNKI

I. Oferent zapozna się ze wszystkimi lokalnymi warunkami i dostępnymi informacjami potrzebnymi do właściwej wyceny prac projektowych objętych postępowaniem ofertowym. Złożenie podpisanej oferty potwierdza, że oferent ma pełne rozeznanie w zakresie oferowanych prac projektowych oraz nie będzie się później powoływał na niewiedzę lub niezrozumienie przedmiotu postępowania ofertowego.

II. Złożenie podpisanej oferty będzie traktowane równoznacznie z oświadczeniem Oferenta, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie oraz że posiada wymagane dopuszczenia, kwalifikacje i środki do wykonania oferowanych prac projektowych. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo ofertę odrzucić lub w przypadku udzielenia zlecenia w każdej chwili od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, a Oferent poniesie wszelkie konsekwencje tych działań, w tym stratę wpłaconej kaucji gwarancyjnej.

III. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego z tytułu złożenia, przyjęcia lub odrzucenia Oferty.

 

11. INFORMACJE

Ewentualne pytania w sprawach związanych z postępowaniem ofertowym prosimy kierować drogą elektroniczną do:

 

Monika Rumińska – Inżynier Projektu
e-mail: monika.ruminska@pddsa.com.pl
oraz
Tomasz Gunia - Kierownik Projektu 
e-mail: tomasz.gunia@pddsa.com.pl

 

       

1