Polskie Domy Drewniane SA.

Postępowanie kwalifikacyjne

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO

CZŁONKA ZARZĄDU ds. HANDLOWYCH

SPÓŁKI POLSKIE DOMY DREWNIANE S.A.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Domy Drewniane S.A. z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Członka Zarządu ds. Handlowych Spółki Polskie Domy Drewniane S.A.

RADA NADZORCZA Spółki Polskie Domy Drewniane S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisów art. 18 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dz.U. poz. 735) oraz § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Członka Zarządu ds. Handlowych Spółki Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna.

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. Handlowych Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki (w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00), pod adresem: Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych Spółki Polskie Domy Drewniane S.A." w terminie od dnia 21.10.2021 do dnia 03.11.2021 r. do godziny 12.00. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło przed jego upływem.

2. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych powinni posiadać:

 1. wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. wiedzę i doświadczenie z zakresu marketingu, wsparcia sprzedaży oraz analizy rynku i konkurencji;
 5. wiedzę lub doświadczenie z zakresu energooszczędnego, ekologicznego budownictwa mieszkaniowego;
 6. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, dodatkowym atutem będzie znajomość innego języka obcego

3. Kandydaci powinni także:

 1. korzystać z pełni praw publicznych;
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie podlegać określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych oraz spełniać inne niż wymienione w pkt 2 i 3 powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych.

4. Kandydat nie może spełniać żadnego z poniższych warunków (warunki wykluczające):

 1. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracęna podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionegodo zaciągania zobowiązań;
 3. być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełnić funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jego aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

5. Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • co najmniej 5-letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • co najmniej 3 - letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • niepodleganiu określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych oraz spełnieniu innych niż wymienione w pkt 2 i 3 powyżej wymogów określonych w przepisach odrębnych;
 • niespełnianiu żadnego z warunków wymienionych w pkt 4 powyżej;
 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Polskich Domów Drewnianych S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania.”;
 • poziomie znajomości języka angielskiego lub przedstawienie odpowiedniego certyfikatu.

b) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:

 • ukończenie studiów wyższych;
 • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • doświadczenie zawodowe kandydata;
 • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku,
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).

d) w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku – oświadczenie o złożeniu organowi uprawnionemu
do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tj. z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U. poz. 1633) albo oświadczenie
o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

6. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone
po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi do dnia 04.11.2021 r. w siedzibie Spółki.

8. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania.

9. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lube-mailem.

10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, podczas których zostanie dokonana ocena kandydatów, będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w dniach 09-10.11.2021 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa.

11. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny będzie:

 1. wiedza i doświadczenie w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 2. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 3. wiedza i doświadczenie w zakresie realizacji projektów na rynku nieruchomości lub przetwórstwa drewna;
 4. wiedza lub doświadczenie z zakresu energooszczędnego, ekologicznego budownictwa mieszkaniowego;
 5. wiedza i doświadczenie z zakresu marketingu, wsparcia sprzedaży oraz analizy rynku i konkurencji;
 6. osiągnięcia w dziedzinie, w której Spółka prowadzi swoją działalność stanowić będą dodatkowy atut;
 7. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, dodatkowym atutem będzie znajomość drugiego języka obcego

12. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo:

 1. korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego;
 2. zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

13. Zgłoszenia kandydatów mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 14 dni
od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu za wyjątkiem zgłoszeń osób zakwalifikowanych.

14. Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce na stronie internetowej http://pddsa.com.pl/ oraz z ogólnie dostępnych źródeł.

15. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Spółka poinformuje na stronie internetowej http://pddsa.com.pl, dodatkowo kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie,  e-mailem, niezwłocznie po jego zakończeniu.

16. Rada Nadzorcza informuje, iż do osób wchodzących w skład Zarządu Spółki obecnej kadencji ma zastosowanie ustawa
z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. z dnia 8 października 2020 r. Dz.U. poz. 1907).