Polskie Domy Drewniane SA.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż okien drewnianych

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż okien drewnianych

POLSKIE DOMY DREWNIANE Spółka Akcyjna (PDD S.A.) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181A (02-222 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000801568, posiadającą NIP 7010913177, REGON: 382778918, zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż okien drewnianych dla inwestycji zlokalizowanych w Choroszczy i Łodzi.

          

ZAKRES OFERTY

  • Stolarka otworowa drewniana,
  • Okna połaciowe (jeżeli występują) z funkcją wyłazu dachowego,
  • Systemowy parapet zewnętrzny,
  • Parapety wewnętrzne drewniane lub równoważne,
  • Okna wyposażone w nawiewniki (jako opcja w kosztorysie),
  • Okna mikrorozszelniane.

INFORMACJE

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@pddsa.com.pl z tytułem w wiadomości "Oferta dostawy okien drewnianych". Osobą przesyłającą powinna być osoba upoważniona do reprezentowania oferenta. Koszty opracowania oferty ponosi oferent.

Ewentualne pytania w sprawach związanych z postępowaniem ofertowym prosimy kierować, drogą elektroniczną, na adres email: biuro@pddsa.com.pl