Polskie Domy Drewniane SA.

Zrównoważona gospodarka leśna

Zrównoważona gospodarka leśna

Lasy stanowią nieodłączny element środowiska życia człowieka i pełnią w nim funkcje ekologiczne, gospodarcze oraz społeczne[1]. W trakcie drugiej wojny światowej lasy w Polsce jak i w Europie bardzo ucierpiały. W roku 1945 r. lesistość w kraju wynosiła tylko 20,8%[2]. Od tego czasu lesistość w Polsce stopniowo się zwiększa. Dzisiaj lasy na terenie Polski zajmują ponad 9 mln ha czyli prawie 30%[3] i jest to owoc prac jakie były prowadzone m.in. w ramach „Krajowego programu zwiększania lesistości”[4].

 

Obecnie, ponad 7 mln ha lasów[5] w Polsce objęte jest certyfikacją, która świadczy o prowadzeniu m.in. zrównoważonej gospodarki leśnej. Przełomowym wydarzeniem na świecie, które zwróciło uwagę na problem niegospodarnego podejścia do lasów była Konferencja ONZ w Rio de Janeiro, która odbyła się w 1992 r[6]. Wtedy to pochylono się nad zasadą zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do lasów. Sama jednak zasada racjonalnego gospodarowania zasobami ma swoje korzenie już w XVII wieku, kiedy to Hans Carl von Carlowitz zaczął określać słuszne gospodarowanie lasem jako te, w którym w miejsce wyciętych drzew sadzi się nowe[7].

W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju lasów jest prowadzona od 1997 roku. Stanowi o tym artykuł 5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta dotyczy zarówno lasów prywatnych jak i państwowych.

0,7% Lasów w Polsce są to lasy publiczne[8]. Ogółem jednak zapas grubizny na pniu brutto wynosi 2,5 mld m3. Na przerób jednak przeznacza się tylko część zasobów, który co roku jest odnawiany i powiększany. Dlatego warto podkreślić, że w naszych lasach przyrost jest znacznie większy niż zużycie.  Rocznie na pniu przyrost grubizny brutto wynosi ok 70 mln m3, z czego na sprzedaż Lasy Państwowe przeznaczają około 41 mln m3 grubizny. Część z puli przeznaczonej na sprzedaż (14 mln m3) stanowi iglaste drewno tartaczne, wykorzystywane m.in. w budownictwie. Działania te pozwalają zaspokoić w części zapotrzebowanie na drewno na polskim rynku a równocześnie umożliwiają przyrost powierzchni lasów. Polityka ta ma doprowadzić do zwiększenia lesistości w kraju w 2050 roku do 33% a równocześnie zapewnić odpowiednie wykorzystanie surowca jakim jest drewno.

[1] Mandziuk A., Janeczko K. 2009: Turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu w aspekcie marketingowym. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, r. 11, z. 4 , s. 65—71.[2] Ciesielski M. Ciesielska K. 2017: Lesistość w Polsce w przekrojach terytorialnych; Wiadomości statystyczne; nr 5 str. 62—67[3] GUS[4] „Krajowy program zwiększania lesistości” —www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/srodowisko/lesnictwo/Krajowy_Program_Zwieksza-nia_Lesistosci.pdf[5]Bodył M. 2019: FSC -w trosce o standardy; Las Polski , nr 9[6] www.fsc.org[7] Bukowski Z. 2009: Zrównoważony rozwój w systemie prawa, str. 23, Toruń[8] Lasy w Polsce 2018 – Raport o stanie Lasów w Polsce