Polskie Domy Drewniane SA.

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym ograniczonym

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym ograniczonym

Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna (PDD S.A.) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181A (02-222 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000801568, posiadającą NIP 7010913177, REGON: 382778918, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu obejmującego zagospodarowanie obszaru osiedla w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozwiązania techniczne, mające na celu zachowanie zasady zagospodarowania części wód opadowych i roztopowych w obrębie działki, dotyczącego Inwestycji zlokalizowanej w miejscowości Środa Śląska – Miasteczko Winna Góra na działkach 4/2, 4/3, 4/4, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/21, obręb 3 realizowaną w ramach projektu „Miasto z klimatem” pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

1. ZAKRES OFERTY

A. W zakresie makroniwelacji:

a. wystąpienie do Średzka Woda o warunki techniczne włączenia do kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
b. weryfikacja bilansu mas ziemnych w oparciu o założone poziomy posadowienia budynków, dróg oraz pozostałych obiektów,

B. W zakresie sieci elektroenergetycznych:

a. wystąpienie o warunki techniczne do TAURON dla całej Inwestycji,
b. koncepcja zasilania elektro-energetycznego dla poszczególnych etapów, w tym projekt elektryczny zasilania budynków dla etapu I,
c. projekt oświetlenia terenu dla etapu I,
d. projekt zasilania elektrycznego przepompowni dla etapu I,

C. W zakresie sieci wodociągowych:

a. warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, koordynacja projektu magistrali wodnej, wraz z wpięciem do miejskiej sieci wodociągowej, zarządzanej przez Średzka Woda, z projektem osiedla,
b. opracowanie koncepcji sieci wodociągowej w pasach drogowych wraz z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym, dla poszczególnych etapów w tym projekt zasilania dla budynków etapu I,
c. operat ppoż. wskazujący na zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych, opracowanie koncepcji sieci hydrantowej dla osiedla w oparciu o wodociąg i zespół zbiorników retencyjnych dla wody opadowej z dachów, wraz z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym dla poszczególnych etapów, w tym projekt zasilania dla budynków etapu I,
d. sieć wodorowa - dla poszczególnych etapów, w tym projekt zasilania dla budynków etapu I, 

D. W zakresie kanalizacji sanitarnej:

a. warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji sanitarnej miejskiej, koordynacja miejsc wpięcia do sieci kanalizacji miejskiej, zarządzanej przez Średzka Woda, 
z projektem osiedla,
b. opracowanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dla osiedla wraz z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym dla poszczególnych etapów, w tym projekt odbioru dla budynków etapu I,

E. W zakresie kanalizacji deszczowej: 

a. warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, koordynacja projektu włączeń do sieci miejskiej z Urzędem Miasta Środa Śląska,
b. Projekt Wykonawczy odwodnienia z systemem zbiorników retencyjnych w koordynacji z projektem instalacji czerpni ppoż. i przelewem,
c. koncepcja układu kanalizacji deszczowej dla dróg, placów i budynków wraz z doborem separatorów oraz punktów zrzutu do sieci miejskiej w oparciu o warunki techniczne Miasta,
d. zagospodarowanie wód opadowych w obrębie działki z wykorzystaniem zasady zagospodarowania części wód opadowych w obrębie działki z wykorzystaniem katalogu dobrych praktyk z zakresie wody oraz z konsultacji z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu,
e. Pozwolenie wodnoprawne w celu zarurowania rowu, wraz z Projektem Budowlanym dla całości Inwestycji,

F. W zakresie sieci gazowej:

a. warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej, koordynacja projektu zasilania głównego z PSG, z projektem osiedla,
b. opracowanie koncepcji sieci gazowej w pasach drogowych wraz z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym dla poszczególnych etapów, w tym projekt zasilania dla budynków etapu I,

G. W zakresie infrastruktury teletechnicznej:

a. warunki techniczne przyłączenia do sieci kanałów teletechnicznych,
b. opracowanie koncepcji sieci Ktu w pasach drogowych dla osiedla wraz z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym dla poszczególnych etapów, w tym projekt zasilania dla budynków etapu I,
c. Projekt Wykonawczy sieci teletechnicznej dla poszczególnych etapów,

H. W pozostałych zakresach:

a. przygotowanie projektu badań archeologicznych i konserwatorskich wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,
b. przygotowanie projektu przyłączy do budynku administracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, dojazdami i parkingiem - uzgodnienia i warunki techniczne wraz z decyzją PnB,
c. przygotowanie projektu przyłączy do zaplecza budowy osiedla wraz z infrastrukturą techniczną, dojazdami i parkingiem - uzgodnienia i warunki techniczne wraz z decyzją PnB,
d. Projekt dróg technologicznych z projektem drogi dojazdowej do placu budowy wraz z niezbędnymi pozwoleniami.
 

Przekazana dokumentacja nie ogranicza zakresu prac, jeśli potrzeba ich wykonania wynika z zasad najnowszej wiedzy technicznej, Prawa Budowlanego, odpowiednich przepisów i norm lub przeznaczenia. Wynagrodzenie powinno zawierać zakres wykonania kompletnego projektu sieci uzbrojenia terenu.

Wynagrodzenie za poszczególne prace powinno zostać zestawione w formie oferty, w miarę możliwości podzielonej na mniejsze części (np. zakresy przedstawione powyżej) lub oferty na podstawie kosztorysu wykonanego w programie do kosztorysowania (wraz z kosztorysem). 

Oferent ma przygotować generalny harmonogram realizacji inwestycji zbliżony lub tożsamy z zakładanymi terminami realizacji prac stanowiących Załącznik nr II.

Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest zaangażowanie projektantów branżowych z doświadczeniem przy przygotowywaniu co najmniej dwóch projektów sieci uzbrojenia terenu o łącznej wartości powyżej 1 000 000,00 zł. Oferent prześle informacje na temat zaprojektowanych sieci uzbrojenia terenu, wykonanych przez poszczególnych członków przedstawicieli Biura Projektowego. Wskazane jest, żeby oferent przesłał minimum 2 listy referencyjne dla sieci uzbrojenia terenu.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej. Osobą przesyłającą powinna być osoba upoważniona do reprezentowania oferenta. Koszty opracowania oferty ponosi oferent.

 

2. DOKUMENTACJA OFERTOWA

Zaproszenie do złożenia oferty zawiera następujące załączniki:

I. Projekt Koncepcyjny osiedla (AUTOR: Pracownia Chmielewski+Partners),

II. Zakładane terminy realizacji prac.

 

3. TERMINY REALIZACJI

Planowane rozpoczęcie prac:

01.03.2022 r.

Planowane zakończenie prac:

31.12.2026 r.

 

4. WARUNKI FINANSOWE

I. Faktura powinna zostać wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

II. Płatność przelewem w terminie 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury.

III. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

IV. Uzgodnione w Umowie wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i nie będzie waloryzowane.

 

5. POLISA UBEZPIECZENIOWA

Oferent oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim wynikających z działalności Biura Projektowego, na dowód czego oferent prześle z ofertą do PDD S.A. do wglądu kopie oryginału polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodami opłacenia składek. Na prośbę Biura Projektowego możliwe jest przesłanie wytycznych dotyczących ubezpieczeń OC. 

 

6. ZAKRES OFERTY

I. Ofertę należy przesłać do dnia 21.03.2022 do godz. 17.00 na adres e-mail: biuro@pddsa.com.pl z tytułem w wiadomości "Ogłoszenie o przetargu Środa Śląska - sieci".

II. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową zoptymalizowaną kosztowo (która pozwoli uzyskać prawomocne Pozwolenie na Użytkowanie Inwestycji/Zgłoszenie Inwestycji do właściwych organów Nadzoru Budowlanego) i harmonogram realizacji prac projektowych,  jeśli różni się on od założonego.

Cena i wynagrodzenie całkowite muszą być podane w polskich złotych z uwzględnieniem ceny netto i brutto, zawierająca także koszty ogólne, podatki, cła, zysk i inne pozostałe koszty.

III. Dodatkowe obowiązkowe dokumenty:

- wypis z KRS/zaświadczenie CEiDG,

- aktualnie obowiązująca polisa OC i OC projektanta.

IV. Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie być brane pod uwagę. Decyzjew tej sprawie podejmuje PDD S.A.

V. Zamawiający ma prawo przedłużyć termin składania ofert, jednak o okres nie dłuższy niż1 tydzień od wyznaczonego pierwotnie terminu.

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT

I. 60 % - wynagrodzenie za wykonane prace projektowe,

II. 20 % - termin wykonania prac projektowych,

III. 20 % - doświadczenie Biura Projektowego, w tym doświadczenie w projektowaniu sieci uzbrojenia terenu na rynku lokalnym,

Oferty zawierające rażąco niskie ceny lub rażąco wysokie mogą nie być brane pod uwagę.

 

8. OCENA OFERT

I. Otwarcia i analizy ofert dokonuje POLSKIE DOMY DREWNIANE Spółka Akcyjna pod nieobecność oferenta.

II. PDD S.A. zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego lub unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn w każdym czasie przed jego rozstrzygnięciem.

 

9. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta jest nieodwołalnie wiążąca dla Oferenta przez okres 1 miesiąca od daty złożenia oferty wyznaczonej w zapytaniu tj. do dnia 21.04.2022.

 

10. INNE WARUNKI

I. Oferent zapozna się ze wszystkimi lokalnymi warunkami i dostępnymi informacjami potrzebnymi do właściwej wyceny prac projektowych objętych postępowaniem ofertowym. Złożenie podpisanej oferty potwierdza, że oferent ma pełne rozeznanie w zakresie oferowanych prac projektowych oraz nie będzie się później powoływał na niewiedzę lub niezrozumienie przedmiotu postępowania ofertowego.

II. Złożenie podpisanej oferty będzie traktowane równoznacznie z oświadczeniem Oferenta, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie oraz że posiada wymagane dopuszczenia, kwalifikacje i środki do wykonania oferowanych prac projektowych. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo ofertę odrzucić lub w przypadku udzielenia zlecenia w każdej chwili od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, a Oferent poniesie wszelkie konsekwencje tych działań, w tym stratę wpłaconej kaucji gwarancyjnej.

III. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego z tytułu złożenia, przyjęcia lub odrzucenia Oferty.

 

11. INFORMACJE

Ewentualne pytania w sprawach związanych z postępowaniem ofertowym prosimy kierować drogą elektroniczną do:

Monika Rumińska – Inżynier Projektu

e-mail: monika.ruminska@pddsa.com.pl