Polskie Domy Drewniane SA

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE DOMY DREWNIANE S.A. II kadencji

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE DOMY DREWNIANE S.A. II kadencji

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU

SPÓŁKI POLSKIE DOMY DREWNIANE S.A.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Domy Drewniane S.A. z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki Polskie Domy Drewniane S.A.

RADA NADZORCZA Spółki Polskie Domy Drewniane S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisów art. 18 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ((tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dz.U. poz. 735) oraz § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna.

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki w godzinach 9:00 - 15:00, pod adresem: Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polskie Domy Drewniane S.A." w terminie do dnia 21 maja 2024 r. do godziny 10.00. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło przed jego upływem.

2. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni posiadać:

a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; 

b) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

c) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

d) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

e) wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw finansowo-księgowych oraz administracyjno-informatycznych;

f) wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów na rynku nieruchomości.

g) wiedzę i doświadczenie w zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi;

h) znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, dodatkowym atutem będzie znajomość drugiego języka obcego.

 

3. Kandydaci powinni także:

a) korzystać z pełni praw publicznych;

b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

c) nie podlegać określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych oraz spełniać inne niż wymienione w pkt 2 i 3 powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych.

4. Kandydat nie może spełniać żadnego z poniższych warunków (warunki wykluczające):

a) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

b) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

c) być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

d) pełnić funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

e) jego aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

5. Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  • co najmniej 5-letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • co najmniej 3 - letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • niepodleganiu określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych oraz spełnieniu innych niż wymienione w pkt 2 i 3 powyżej wymogów określonych w przepisach odrębnych;
  • niespełnianiu żadnego z warunków wymienionych w pkt 4 powyżej;
  • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Polskich Domów Drewnianych S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania.”;
  • poziomie znajomości języka angielskiego lub przedstawienie odpowiedniego certyfikatu.

b) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:

    a. ukończenie studiów wyższych;

    b. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej  umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

    c. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

    d. doświadczenie zawodowe kandydata;

    e. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).

d) w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku – oświadczenie o złożeniu organowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tj. z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U. poz. 1633) albo oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

6. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi do dnia 29 maja 2024 r. w siedzibie Spółki.

8. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania.

9. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lube-mailem.

10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, podczas których zostanie dokonana ocena kandydatów, będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Spółki w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa..

11. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny będzie:

a) wiedza i doświadczenie w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

c) wiedza i doświadczenie w zakresie spraw finansowo-księgowych oraz administracyjno-informatycznych;

d) wiedza i doświadczenie w zakresie realizacji projektów na rynku nieruchomości.

e) wiedza i doświadczenie w zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi;

f) osiągnięcia w dziedzinie, w której Spółka prowadzi swoją działalność stanowić będą dodatkowy atut;

g) znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, dodatkowym atutem będzie znajomość drugiego języka obcego

12. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo:

a) korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego;

b) zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

13. Zgłoszenia kandydatów mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu za wyjątkiem zgłoszeń osób zakwalifikowanych.

14. Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce na stronie internetowej http://pddsa.com.pl/ oraz z ogólnie dostępnych źródeł.

15. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Spółka poinformuje na stronie internetowej http://pddsa.com.pl, dodatkowo kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, e-mailem, niezwłocznie po jego zakończeniu.

16. Rada Nadzorcza informuje, iż do osób wchodzących w skład Zarządu Spółki ma zastosowanie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. z dnia 8 października 2020 r. Dz.U. poz. 1907).