Polskie Domy Drewniane SA.

Czysta planeta dla wszystkich

Czysta planeta dla wszystkich

W grudniu 2019 roku Komisja Europejska przyjęła strategię "Czysta planeta dla wszystkich", która zawiera wizję strategiczną dla dostatniej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki europejskiej do 2050 r. Punktem wyjścia ma być 45% redukcja CO2 w 2030 r. w stosunku do roku 1990 (5 672 mln ton ekwiwalentu CO2) .

Do tej pory dzięki polityce skoncentrowanej na ochronie środowiska a również przemianom gospodarczym w Europie całkowita redukcja emisji gazów cieplarnianych od roku 1990 wyniosła 24,4%.

W 2014 roku szefowie Państw i rządów UE przyjęli nowe cele dotyczące klimatu i energii na rok 2030 . Celem głównym jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o minimum 40% poniżej poziomu z 1990 roku.


 

Emisja CO2

Wykres 1. Spadek emisji dwutlenku węgla na terenie Unii Europejskiej na przestrzeni lat1            

 
Wzrost emisji CO2

Jednakże w szerszej perspektywie emisja CO2 z roku na rok jest coraz większa. Na początek rewolucji przemysłowej szacuje się około 280 ppm. Ponad 200 lat później wskaźnik ten wynosi już 385 ppm . Wzrost ten wiąże się zarówno z produkcją samego CO2 jako produktu ubocznego oraz wycinki lasów i ciągłego niedolesiania. Liderem  w ilości emitowanego dwutlenku węgla są Chiny  - 27% . W Polsce w 2018 wyemitowano 0,9% światowej puli.

Sektory takie jak transport, rolnictwo, budownictwo i gospodarka odpadami - stanowią prawie 60% ogólnej emisji gazów cieplarnianych w UE .  

 

Emisja CO2

Wykres 2 Emisja CO2 (%) w Unii Europejskiej na przestrzeni lat według sektora  

Produkty z CO2 wpływają na całe nasze życie przez co znalezienie jednego i prostego rozwiązania na ograniczenie ich spalania i emisji CO2 jest bardzo trudne a wręcz niemożliwe. Należy jednak przede wszystkim zredukować ich emisje, korzystając ze źródeł odnawialnych i wykorzystując w gospodarce zasoby naturalne.

 
Ochrona środowiska naturalnego a redukcja emisji CO2

Źródłem odnawialnego surowca są lasy, które w Polsce zajmują 30% powierzchni kraju. Lasy są niezbędnym elementem roślinności, dzięki któremu zachodzi proces fotosyntezy. Jest to niezmiernie ważny proces, ponieważ w jego wyniku pobierany jest z powietrza CO2, a uwalniany do środowiska jest tlen. Drzewa w procesie fotosyntezy przetwarzają pobrany z atmosfery dwutlenek węgla w cukier złożony (np. celulozę), który stanowi budulec roślin włóknistych.  W ten sposób, związany w drewnie węgiel może przetrwać również w formie materiałów drewnopochodnych. Dopiero moment, w którym drewno jest rozkładane naturalnie lub spalane powoduje ponowne uwolnienie związku do atmosfery. 

Przy pomocy najnowszych technologii na nowo odkrywane są właściwości drewna. Dzięki zastosowanym modyfikacjom otrzymujemy nowy materiał, konkurujący pod kątem wytrzymałościowym z tradycyjnymi materiałami, a mający przewagę dzięki neutralnemu wpływu na środowisko.

Polska może stać się liderem w stosowaniu ekologicznych rozwiązań w budownictwie, zwłaszcza, że jej potencjał ulokowany jest m.in. w odnawialnym surowcu jakim jest drewno. Zastosowanie nowoczesnych technologii daje możliwości budowania komfortowych, ekologicznych, energooszczędnych, a przede wszystkim dostępnych cenowo budynków.

Dzisiaj, w Polsce przy lesistości 30 % tylko 3 % budynków jest budowanych w konstrukcji drewnianej. Dla porównania, w Szwecji, której lesistość wynosi 75%, budownictwo w konstrukcjach drewnianych zajmuje 80%. Dla własnego zdrowia i dla dobra środowiska, warto by i u nas ten współczynnik był wyższy.

[1]Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2014 and inventory report 2016[2] http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/pl/pdf[3] C Lead, The Carbon Cycle and Atmospheric Carbon Dioxide[4] Global Carbon Atlas[5] Redukcja emisji gazów cieplarnianych: Cele i działania Unii Europejskiej[6] Europejska Agencja Środowiska[7] Thoma E.: Sekretne życie drzew, Warszawa 2018