Polskie Domy Drewniane SA.

Klauzula informacyjna

 

 1. [Administrator] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod firmą Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801568, posiadająca NIP 7010913177 oraz REGON 382778918 (dalej „Spółka” lub „Administrator”).
 2. [Dane kontaktowe Administratora] Z Administratorem można skontaktować się:
  1. telefonicznie pod numerem: +48 887 459 907;
  2. mailowo na adres: biuro@pddsa.com.pl ;
  3. korespondencyjnie na adres: Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa.
 3. [Cel przetwarzania danych osobowych] Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Panią/Pana pytania, w tym w sprawach związanych z produktami lub usługami Administratora,  także w celu udzielenia informacji handlowej; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia RODO);
  2. w celu wysyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do własnych produktów i usług Administratora, w tym w celu wysyłki Newslettera; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);
  3. w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z usług Administratora, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO), marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit Rozporządzenia RODO).
 4. [Odbiorcy danych] Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi formularza kontaktowego.
  2. podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. [Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG)] Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. [Okres przechowywania danych] Okres przetwarzania danych zależy od podstawy i celu przetwarzania, tj.:
  1. w przypadku przetwarzania danych w celach kontaktowych dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody;
  2. w przypadku przetwarzana danych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od Administratora treści marketingowych, w tym Newslettera, bądź do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
  3. w przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a po tym czasie przez okres niezbędny dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  4. w przypadku przetwarzania danych w celach podatkowych i rachunkowych dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych.
 7. [Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Administratora]. W zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści danych osobowych poprzez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
  2. do sprostowania danych jeżeli są nieprawidłowe, uzupełnienia jeżeli są niekompletne bądź prawo do aktualizacji danych;
  3. do przenoszenia danych osobowych przez żądanie przygotowania i przekazania przez Administratora danych osobowych do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tzw. prawo do przenoszenia danych); przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie zgody;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania;
  5. żądania usunięcia danych osobowych, przy czym Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo;
  6. w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda – przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym czasie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadnionych interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana trudną sytuacją.W przypadku zamiaru skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem (patrz: Dane kontaktowe Administratora).
 8. [Prawo do wniesienia sprzeciwu]. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. [Zautomatyzowane przetwarzanie danych] Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ Spółka w pewnym stopniu będzie je przetwarzać na zasobach komputerowych. Niemniej, Spółka nie będzie podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane, decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie dokonywała profilowania.
 10. [Dobrowolność podania danych] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celach kontaktowych, w celu wysyłania informacji marketingowych, w celu realizacji umowy.